fbpx

Zasady konkursu

Na czym polega konkurs „Zgarnij kasę na zakupy – himaps.eu”?

Wszyscy klienci, którzy zakupili dowolne produkty w naszym sklepie, mogą pochwalić się swoim produktem jak i niebanalną kreatywnością w wykonaniu ciekawego zdjęcia z naszym plakatem lub obrazem. 

 

Kto może wziąć udział?

W naszej konkursowej zabawie może wziąć udział każdy klient, który dokonał zakupu w sklepie Himaps.eu oraz podeśle do nas kreatywne zdjęcie z ciekawą aranżacją z wykorzystaniem naszego produktu.

 

Jakie są nagrody?

W konkursie przewidzieliśmy nagrody dla 3 uczestników. Każdy ze zwyciezców otrzyma bon o określonej kwocie do zrealizowania w naszym sklepie .

I miejsce – bon o wartości 200 zł!

II miejsce – bon o wartości 130 zł!

III miejsce – bon o wartości 70 zł!

 

Jak wygrać?

1. Zamów dowolny plakat, obraz lub tapetę na stornie www.himaps.eu

2. Zrób ciekawe i kreatywne zdjęcie z produktem, przeczytaj regulamin konkursu a następnie:
– opublikuj zdjęcie na facebook/instagram oznaczając nasz profil oraz dodając: #konkursHimapsEu
oraz/lub
– wysłać zgłoszenie na email: info@himaps.eu z klauzulą:

„Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z regulaminem konkursu „Zgarnij kasę na zakupy” organizowanego przez Maciej Środa MSD i sklep www.himaps.eu i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.”

Do osób, które tylko opublikowały zdjęcie tylko na Facebook lub Instagram i nie podesłały klauzuly, osobiście odezwiemy się gdy zdjęcie zostanie wybrane do konkursu. 

3. Jury wybierze pulę najciekawszych zdjęć i opublikuje je w poście konkursowym, do głosowania publiczności na https://www.facebook.com/himapseu
4. Po okresie głosowania jury wybierze 3 najlepsze zdjęcia.

 

Harmonogram konkursu

1-18. dzień miesiąca – czas na nadsyłanie/publikowanie zdjęć. Zdjęcia wysłane/opublikowane po 18 dniu miesiąca, będą brały udział w konkursie, w kolejnym miesiącu.
20. dzień miesiąca – organizator publikuje na profilu Facebook wybrane zdjęcia nadesłane i zebrane z publikacji klientów z hastagiem #konkursHimapsEu
20. – ostatni dzień miesiąca – czas trwania konkursu, czas zbieranie polubień i komentarzy pod zdjęciami.
1 dzień nowego miesiąca – ogłoszenie wyników na profilu Facebook organizatora.

Regulamin

Regulamin konkursu „Zgarnij kasę na zakupy – himaps.eu” 

§ 1
Postanowienia ogólne regulaminu

1. Organizatorem Konkursu jest Maciej Środa MSD, NIP: 7712721834, ul. Murowana 13/3 Wrocław, 51-503 oraz sklep www.himaps.eu oraz konto organizatora na Facebook : https://www.facebook.com/himapseu.
2. Fundatorem nagród w postaci Bonów, jest Organizator.
3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa jego Uczestników.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook i Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.facebook.com i/lib www.instagram.com

2.Uczestnikami są osoby, które zrobią zdjęcie i opublikują je naFacebook lub instagramie z oznaczeniem profili Himaps.eu z dopiskiem #konkursHimapsEu i/lub wyślą je wraz z klauzulą na info@himaps.eu.

Treść klauzuli:

„Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z regulaminem konkursu „Zgarnij kasę na zakupy” organizowanego przez Maciej Środa MSD i sklep www.himaps.eu i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora wysłanych przeze mnie zdjęć w celach komercyjnych.”

3. Konkurs jest organizowany co miesiąc aż do odwołania.

4. Harmonogram miesięczny konkursu:
– 1-18. dzień miesiąca – czas na nadsyłanie/publikowanie zdjęć
– 20. dzień miesiąca – organizator publikuje na profilu Facebook wybrane zdjęcia nadesłane i zebrane z publikacji klientów z hastagiem #konkursHimapsEu
– 20. – ostatni dzień miesiąca – czas trwania konkursu, czas zbieranie polubień i komentarzy pod zdjęciami.
– 1 dzień nowego miesiąca – ogłoszenie wyników na profilu Facebook organizatora.

5. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora jak również pracownicy spółek powiązanych z Organizatorem.

§ 3
Zasady wyłonienia Zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu (trzy osoby) zostaną wyłonieni decyzją powołanej do tego celu Jury Konkursu w postaci pracowników sklepu www.himaps.eu
Wyniki zostaną ogłoszone na koncie na Facebook Organizatora oraz na stronie sklepu www.himaps.eu.

2. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie polubień zdjęć i werdyktu Jury Konkursowego.

Reakcje pod zdjęciami są jedynie pomocą w wyborze zwycięzcy, główny wybór należy do Jury Konkursowego.

Kryteria wyboru:
– kreatywność i pomysł
– aranżacja
– jakość zdjęcia.

§ 4
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w konkursie są: Bony o wartości 200 zł, 130 zł i 70 zł
2.Nagrody w Konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.

§ 5
Zasady przyznawania nagród

1.W drodze decyzji Jury Konkursu zostaną wyłoniona trójka Zwycięzców, którzy
otrzymają nagrodę odpowiednią do zajętego miejsca.

I miejsce – bon o wartości 200 zł!

II miejsce – bon o wartości 130 zł!

III miejsce – bon o wartości 70 zł!

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w formie kodu wysłanego w wiadomości e-mail.
5. Czas na realizacji Bonu to 30 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, lub oprogramowania.
7. W przypadkach wykrycia działać niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: info@himaps.eu z dopiskiem Konkurs „Zgarnij kasę na zakupy – himaps.eu” w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Zwycięzcy.
2.Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3.Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz w celu przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Maciej Środa MSD.
3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.

§ 8
Prawo do wykorzystania materiału i płatności.

1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za późniejsze wykorzystanie przez Organizatora umieszczonych przez nich materiałów.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestników Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Promocji a jej Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.